De statuten

Versiedatum ontwerp: 5 juni 2014
Zaaknummer: 45307
Repertoriumnumer:
VASTLEGGING STATUTEN VAN DE VERENIGING:
TRAININGSGROEP SURVIVAL VOLLENHOVE

Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *:
1. de heer M.L.
2. mevrouw G.S.
3. mevrouw G.S.
handelend als gevolmachtigd bestuurders van de vereniging: Trainingsgroep Survival Vollenhove, kantoorhoudende te * (adres) Vollenhove deze rechtspersoon hierna te noemen “de vereniging”.
De verschenen persoon verklaarde:
DE VERENIGING
Ontstaan
De vereniging is als rechtspersoon opgericht in onder de hiervoor vermelde naam. Van het ontstaan en de regels voor de vereniging blijkt nog niet uit een notariële akte. De vereniging werd niet ingeschreven in het handelsregister.
Doel van deze akte
Met deze akte wil de vereniging haar statuten vaststellen en in notariële vorm vastleggen. Zij verkrijgt daardoor de status van vereniging met “volledige rechtsbevoegdheid”, als bedoeld in de tweede titel van boek 2 Burgerlijk Wetboek.
Besluit algemene vergadering
Het besluit tot vaststelling en notariële vastlegging van de statuten is genomen door de algemene vergadering op * (datum), met inachtneming van de voor een dergelijk besluit voorgeschreven wettelijke bepalingen van oproeping en besluitvorming. Daarbij werd tevens de verschenen persoon gemachtigd de statutenvastlegging te doen opnemen in een notariële akte. Een getekend uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht.
Vaststelling statuten
Overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering, gelden met onmiddellijke ingang voor de vereniging de volgende:
STATUTEN
Artikel 1 – Naam en zetel
1. Naam
De vereniging draagt de naam: Trainingsgroep Survival Vollenhove.
2. Plaats van vestiging
Zij is gevestigd in Vollenhove, gemeente Steenwijkerland.
3. Historie
De vereniging is op * (datum) opgericht in Vollenhove.
4. Bond
De vereniging is aangesloten bij de Survival Bond Nederland.
Artikel 2 – Doel
1. Doel
De vereniging heeft ten doel:
het bevorderen van de beoefening van de survivalsport.
2. Middelen
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het beschikbaar stellen van een trainingslocatie, organiseren van trainingen en wedstrijden, alsmede het geven van voorlichting.
Artikel 3 – Lidmaatschap
1. Leden
Lid van de vereniging kunnen zijn:
natuurlijke personen eventueel: die de leeftijd van (acht) 8 jaar hebben bereikt en die het doel en de statuten van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de verenigingsactiviteiten. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.
2. Aanmelding en toelating als lid
Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Erelidmaatschap
De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging, tot erelid benoemen. Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Hij of zij hoeft echter geen contributie te betalen.
4. Ledenregister
De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
5. Schorsing
Een lid kan door het bestuur worden geschorst als het lid bij herhaling zijn lidmaatschapsverplichtingen niet nakomt of door handelingen of gedrag de belangen van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen.
6. Beroep op de algemene vergadering
Binnen één (1) maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en het beroep blijft het lid geschorst.
Artikel 4 – Einde lidmaatschap
1. Einde
Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting.
2. Opzegging door het lid
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste twee (2) maanden. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een (1) maand nadat hem een
besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.
3. Opzegging namens de vereniging
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.
Opzegging is mogelijk:
a. als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap,
b. als een lid – ondanks zorgvuldige aanmaning – zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.
4. Ontzetting
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting. Ontzetting is mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.
5. Beroep op algemene vergadering
Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Artikel 5 – Donateurs
1. Donateurs.
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Donateurs zijn gebonden aan de statuten en aan de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering. Zij hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht.
2. Toelating, opzegging
De in deze statuten voor leden getroffen regelingen inzake toelating en opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op donateurs.
3. Financiële bijdrage
De algemene vergadering stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per verenigingsjaar, hetzij ineens, door een donateur aan de vereniging is verschuldigd. Daarbij kan aan de donateurs gevraagd worden om een opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken.
4. Register van donateurs
De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de donateurs zijn vermeld.
Artikel 6 – Geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. donaties;
c. subsidies;
d. sponsorgelden;
e. verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking;
f. inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen, en
g. overige baten.
Artikel 7 – Contributie van de leden
1. Vaststelling
De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
2. Ontheffing
Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of ten dele ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.
Artikel 8 – Bestuur
1. Aantal bestuursleden
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie personen. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Als het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald oefenen de overgebleven leden – in afwachting van de vervulling van de vacatures – de taken van het bestuur uit. Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in de vacatures kan
voorzien.
2. Benoeming bestuursleden
De algemene vergadering benoemt de bestuursleden.
3. Voordracht bestuursbenoeming
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht. Het bestuur is bevoegd een voordracht
op te maken. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering
meegedeeld. De voordracht is niet bindend.
4. Zittingsperiode
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar.
Een bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar.
5. Rooster van aftreden
Het bestuur stelt, op basis van de zittingsperiode van de bestuursleden, een rooster van aftreden vast en houdt dit bij. Dat rooster moet zodanig worden opgemaakt dat het een goed functioneren van het bestuur niet in de weg staat.
Artikel 9 – Einde bestuurslidmaatschap; schorsing
1. Einde bestuurslidmaatschap
Een bestuurslidmaatschap eindigt:
a) door aftreden op grond van het rooster van aftreden;
b) door aftreden op eigen verzoek;
c) door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
d) door overlijden of onder curatelestelling;
e) wanneer een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld wegens geestelijke stoornis;
f) door ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering;
g) wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt; een en ander met in achtneming van het hierna bepaalde.
2. Schorsing door de algemene vergadering
Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De schorsing beloopt ten hoogste drie (3) maanden en kan door de algemene vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het
verloop van de termijn geëindigd. Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
Artikel 10 – Bestuursfuncties; bestuursvergadering
1. Samenstelling bestuur
Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene vergadering zich het recht voorbehoud om de voorzitter te benoemen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn midden een vervanger aanwijzen, die ingeval van ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als vervanger is aangewezen.
2. Vergaderingen van het bestuur
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, de secretaris of twee (2) andere leden van het bestuur dat nodig vinden. Aan de vergadering gaat een door de secretaris te verzorgen schriftelijke uitnodiging vooraf, met een agenda van de te behandelen onderwerpen, zo nodig met aanvullende toelichting en
stukken. De secretaris of een andere door het bestuur aangewezen persoon maakt notulen van het verhandelde, die door de voorzitter en een ander op de vergadering aanwezig bestuurslid worden ondertekend.
Artikel 11 – Bestuurstaak
1. Taak
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en stelt de strategie van de vereniging vast.
2. Commissies of werkgroepen
Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met gelijktijdige vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is bevoegd ze op te heffen, de leden daarvan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving te
herzien.
3. Bestuursbevoegdheid
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
de schuld van een derde verbindt. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor omschreven. Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen. Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit geschiedt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
4. Goedkeuringsvereiste
Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven      van registergoederen;
b. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;
c. het ter leen verstrekken van gelden;
d. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een geschil;
e. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet        begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere             echtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
f. het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de algemene vergadering per jaar kan vaststellen.
De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere dan hiervoor omschreven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld. Op het ontbreken van
deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan.
Artikel 12 – Vertegenwoordiging
1. Statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
a. het gehele bestuur, of
b. twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
In de in lid 3 van het vorige artikel omschreven gevallen kan vertegenwoordiging van de vereniging slechts geschieden na verkrijging van de daar bedoelde goedkeuring.
2. Bijhouding inschrijving handelsregister
De secretaris zorgt voor de bijhouding van de inschrijving in het handelsregister.
3. Vertegenwoordiging krachtens volmacht
Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden kan/kunnen volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden of derden, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Artikel 13 – Verslaggeving en Verantwoording
1. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het wedstrijdseizoen van de Survival Bond Nederland.
2. Boekhouding
Het bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de financiën van de vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de vereniging steeds kunnen worden gekend. Het bestuur zorgt voor een overzicht van ontvangsten en uitgaven in een verenigingsjaar en een overzicht van haar
bezittingen en schulden aan het begin en het einde van dat jaar, samen te noemen de jaarstukken. Het bestuur moet de financiële bescheiden ten minste tien (10) jaar bewaren.
3. Jaarstukken. Controlecommissie
Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Wordt over de getrouwheid van deze stukken niet overgelegd een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:293 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid kan ten hoogste twee (2) achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie. Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht kan zij zich laten bijstaan door een extern deskundige. De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken. Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de
algemene vergadering wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde rekening en verantwoording.
Artikel 14 – De algemene vergadering
1. Bevoegdheid
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Vergadering
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een/tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier (4) weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de
vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.
3. Jaarvergadering
Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt
een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering
komen onder meer aan de orde:
a. het verslag van het bestuur over het afgelopen jaar;
b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het
a. afgelopen jaar;
b. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;
c. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe verenigingsjaar;
d. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan;
e. en
f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
4. Begroting
Uiterlijk één maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar, legt het
bestuur aan de algemene vergadering de begroting voor het komende verenigingsjaar ter goedkeuring voor.
Artikel 15 – Oproeping tot de vergadering
1. Wijze van oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van:
a. een publicatie in het verenigingsorgaan; en/of
b. een schriftelijk of elektronisch bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister.
2. Termijn van oproeping
De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien (14) dagen, de dag van de oproeping en de dag
van de vergadering niet meegerekend.
3. Inhoud
Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.
Artikel 16 – Toegang en stemrecht
1. Toegang
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep als bedoeld in artikel 3 lid 6 en artikel 4 lid 5 aan de orde is.
2. Stemrecht
Ieder gewoon lid en ieder erelid van de vereniging heeft één stem. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
3. Stemmen bij volmacht
Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd. Eén lid kan niet meer dan drie (3) andere leden vertegenwoordigen. Wat met jeugdleden, vanaf wanneer stemrecht en overdragen aan ouders
In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek artikel 13 lid 2, is zelfs vastgelegd dat: Een onbekwame die lid is van een vereniging, kan zijn stemrecht daarin zelf uitoefenen, voor zover de statuten zich daartegen niet verzetten; in andere gevallen komt de uitoefening van het stemrecht toe aan zijn wettelijke
vertegenwoordiger.
Artikel 17 – Besluitvorming door de algemene vergadering
1. Volstrekte meerderheid
Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.
2. Vaststelling stemresultaat
Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Verkiezing van personen
Mocht bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
4. Staking bij stemming over andere onderwerpen
Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.
5. Wijze van stemmen
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.
6. Besluiten buiten vergadering
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
7. Besluit over niet aangekondigde onderwerpen
Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen – mits met algemene stemmen – geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd.
Artikel 18 – Leiding van de vergadering; notulen
1. Leiding
De vergaderingen van de leden worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als
voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Notulen
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van
de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.
Artikel 19 – Statutenwijziging; juridische fusie; juridische splitsing
1. Aankondiging
De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
2. Voorstel
Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen vóór de vergadering een afschrift vandat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Bijzondere meerderheid en quorumvereiste
Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering moet ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe algemene
vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste de helft van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee (2) weken weken en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering gehouden.
4. Uitvoering
Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.
5. Juridische fusie; juridische splitsing
Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.
Artikel 20 – Ontbinding
1. Ontbindingsbesluit
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vastgesteld. Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het Handelsregister. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven (7) jaar nadat de
vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht (8) dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en
adres opgeven aan het Handelsregister.
2. Andere oorzaak
De vereniging wordt bovendien ontbonden:
a. door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
b. door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
Artikel 21.- Vereffening
1. Vereffenaars
Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
2. Vereniging in liquidatie
Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
3. Bestemming vereffeningssaldo
Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke daarvan, door de vereffenaar(s). Bij voorkeur is deze bestemming Stichting Survival Vollenhove. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening
eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.
Artikel 22 – Huishoudelijk reglement
1. Vaststelling
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Inhoud
Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de
vergaderingen. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld. De verschenen persoon verklaarde tenslotte:
Huidig bestuur Volgens opgave van de verschenen persoon is het bestuur van de vereniging op dit moment als volgt samengesteld:
1. de verschenen persoon onder 1. genoemd: als voorzitter;
2. de verschenen persoon onder 2. genoemd als secretaris*/*penningmeester;
3. de verschenen persoon onder 2. genoemd als secretaris*/*penningmeester;
Inschrijving in het handelsregister
Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de vereniging in het handelsregister, teneinde te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk blijven voor verbintenissen van de vereniging.
WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen
persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en
mij, notaris, ondertekend.